Česky

Elektronická fakturace

Elektronická fakturace je jednoduchý, efektivní a ekologický způsob předávání daňových dokladů, opírající se o platné zákony České republiky, zejména o zákon č. 235/2004 Sb. o DPH, v platném znění. Elektronické značky zasílaných listin jsou upraveny v zák. č. 440/2004 Sb. o elektronickém podpisu, v platném znění.

Daňové doklady jsou zasílány v elektronické podobě e-mailem v běžném formátu PDF a v XML formátu ve standardu ISDOC.

Společnost UNIVENT CZ zasílá tyto doklady elektronickou poštou (e-mailem, v běžném formátu pdf) podepsanou elektronickou značkou založenou na kvalifikovaném systémovém certifikátu od certifikační autority České pošty s.p. – PostSignum QCA.

Takto podepsané faktury-daňové doklady splňují požadavky zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, v platném znění, zejména při vystavování daňových dokladů v elektronické podobě (§ 26, odst. 2 cit. zákona), při zachování věrohodnosti a původu elektronicky vystaveného daňového doklad (§ 34, odst. 4 písm. b) cit. zákona) a znemožňuje tak jakoukoliv neautorizovanou úpravu dokladu po jejím vystavení.

Jak bude systém fungovat:
Pokud se rozhodnete pro využívání výhod elektronické fakturace, je nezbytné nejprve zaslat Váš souhlas v písemné podobě na adresu naší společnosti (event. zaslat jej elektronicky s uznávaným elektronickým podpisem osoby, která jej učinila). Ve svém vyjádření uveďte laskavě i e-mailovou adresu, na kterou Vám budou elektronické daňové doklady zasílány.

Informace o udělení souhlasu s vystavováním elektronických daňových dokladů bude zaznamenána do našeho informačního systému. Zároveň již nebudete dostávat daňové doklady v papírové formě, ale obdržíte je e-mailem na Vámi uvedenou adresu.

Formulář Vašeho souhlasu ke stažení je k dispozici na našich stránkách.

Definice použitých pojmů:
Elektronická fakturace -  Jedná se o moderní formu komunikace, opírající se o platné zákony České republiky - zejména o Zákon o elektronickém podpisu č. 227/2000 Sb., v platném znění.
Elektronická značka - Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, v platném znění, zavedl nový pojem "Elektronická značka" a "označující osoba", kterou může být buď fyzická nebo právnická osoba nebo organizační složka orgánů státní moci, která má v držení nástroj pro vytváření elektronických značek a označuje datovou zprávu elektronickou značkou.
Kvalifikovaný systémový certifikát - U elektronických značek se používá jiný druh kvalifikovaného certifikátu: tzv. kvalifikovaný systémový certifikát. Ten může být vydán jak fyzické osobě, tak i právnické osobě či organizační složce státu na rozdíl od elektronického podpisu, který se vztahuje pouze na fyzickou osobu.

Předem Vám děkujeme za spolupráci.

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat na telefonním čísle 241 001 044.

Za společnost UNIVENT CZ s.r.o.

Zuzana Zelená.
Jednatelka

Chcete-li zrušit souhlas se zasíláním elektronických faktur, učiňte tak prosím neprodleně na telefonním čísle 241 001 044.