Česky

Všeobecné obchodní podmínky

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky („Obchodní podmínky“) stanovují základní pravidla obchodních vztahů mezi společností UNIVENT CZ s. r.o., se sídlem Boleslavova 53/15, Praha 4, Nusle, PSČ 140 00, IČ: 65416171, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 45124 („Prodávající“), a osobami, s nimiž Prodávající vstupuje do právních vztahů za účelem prodeje jím nabízeného zboží („Kupující“).

1.2 Pojmy psané s velkým počátečním písmenem mají v těchto Obchodních podmínkách následující význam:

(i) „Ceník“ znamená přehled cen zboží nabízeného Prodávajícím vydaný Prodávajícím;
(ii) „Ceníková cena“ znamená cena zboží nabízeného Prodávajícím stanovená v Ceníku;
(iii) „Další prodej zboží“ má význam uvedený v článku 6.3 těchto Obchodních podmínek;
(iv) „Insolvenční zákon“ znamená zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů;
(v) „Kupující“ má význam uvedený v článku 1.1 těchto Obchodních podmínek;
(vi) „Nabídka“ znamená závazný návrh na uzavření kupní smlouvy ve smyslu § 1731 a § 1732 odst. 1 Občanského zákoníku, učiněný Prodávajícím vůči Kupujícímu či Kupujícím vůči Prodávajícímu;
(vii) „Nepodstatná vada“ je nepodstatným porušením kupní smlouvy a znamená vadu dodaného zboží, která není Podstatnou vadou;
(viii) „Občanský zákoník“ znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník;
(ix) „Obchodní podmínky“ znamenají tyto všeobecné obchodní podmínky;
(x) „Odstupné“ má význam uvedený v článku 9.1 těchto Obchodních podmínek;
(xi) „Osobní údaje“ jsou jméno, příjmení, adresa, datum narození, rodné číslo, identifikační číslo, daňové identifikační číslo a kontaktní spojení (např. adresa elektronické pošty, telefonní číslo). Osobní údaje neobsahují citlivé osobní údaje dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
(xii) „Podstatná vada“ je podstatným porušením kupní smlouvy a znamená vadu dodaného zboží, která znemožňuje užívání zboží pro účel dohodnutý v kupní smlouvě, či není-li takový účel mezi Smluvními stranami sjednán, pro účel obvyklý;
(xiii) „Prodávající“ má význam uvedený v článku 1.1 těchto Obchodních podmínek;
(xiv) „Reklamační řád“ znamená dokument vydaný Prodávajícím, který obsahuje některá další práva a povinnosti Smluvních stran související s odpovědností Prodávajícího za vady zboží a poskytováním Záruky za jakost zboží, včetně postupu při reklamaci zboží;
(xv) „Smluvní strany“ znamená Prodávající a/nebo Kupující;
(xvi) „Spor“ má význam uvedený v článku 11.1 těchto Obchodních podmínek;
(xvii) „Vídeňská úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží“ znamená Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží uzavřená ve Vídni dne 11.4.1980, č. 160/1991 Sb.;
(xviii) „Výhrada vlastnictví“ má význam uvedený v článku 6.1 těchto Obchodních podmínek;
(xix) „Výtěžek“ má význam uvedený v článku 6.3 těchto Obchodních podmínek;
(xx) „Zákon o DPH“ znamená zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů;
(xxi) „Zákon o ochraně osobních údajů“ znamená zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
(xxii) „Záruka za jakost“ má význam uvedený v článku 7.5 těchto Obchodních podmínek;

1.3 Výklad těchto Obchodních podmínek se řídí následujícími pravidly:

(i) Odkazy na „články“ se vykládají jako odkazy na příslušné články těchto Obchodních podmínek.
(ii) Odkazy na „právní předpis“ nebo „příslušný právní předpis“ se vykládají jako odkazy na zákony, nařízení vlády, vyhlášky ministerstev či jiné obecně závazné normativní právní akty.
(iii) Odkazy na „dny“ jsou odkazy na kalendářní dny.
(iv) Pojmy „zahrnovat“ nebo „včetně“ v těchto Obchodních podmínkách znamenají „zejména, nikoli však výhradně“ (bez ohledu na to, zda je tato formulace výslovně uvedena či nikoli) a nelze je vykládat tak, že omezují možnosti výlučně na položky, jež jsou ve výčtu uvedeny.
(v) Pojmy definované v těchto Obchodních podmínkách v množném čísle mají stejný význam i v čísle jednotném a naopak.
(vi) Nadpisy jsou v těchto Obchodních podmínkách použity pouze pro přehlednost a lepší orientaci a nemají vliv na výklad těchto Obchodních podmínek.

1.4 Obě Smluvní strany prohlašují, že jsou podnikateli ve smyslu § 420 odst. 1 Občanského zákoníku a smlouvy budou mezi sebou uzavírat při své podnikatelské činnosti. Ve výjimečném případě, kdy tomu tak nebude, je Kupující povinen před uzavřením kupní smlouvy sdělit písemně Prodávajícímu, že nebude kupní smlouvu uzavírat v rámci své podnikatelské činnosti, jinak odpovídá Prodávajícímu za újmu, kterou tím způsobí. Za písemnou formu bude pro účely tohoto odstavce považována i výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.

2. UZAVÍRÁNÍ A OBSAH KUPNÍ SMLOUVY

2.1 Objednávka učiněná Kupujícím u Prodávajícího je závazným návrhem na uzavření kupní smlouvy (Nabídkou). Návrh dodat zboží učiněný Prodávajícím reklamou, v katalogu nebo vystavením zboží (včetně internetových stránek Prodávajícího) není sám o sobě Nabídkou, nýbrž se považuje za výzvu k podávání objednávek.

2.2 Kupující může u Prodávajícího učinit objednávku zejm. prostřednictvím e-mailu, faxu, písemně, osobně v provozovně Prodávajícího nebo prostřednictvím internetových stránek Prodávajícího.

2.3 Objednávka Kupujícího musí obsahovat alespoň:
a) identifikaci Kupujícího (obchodní firma / název / jméno, příjmení, adresa sídla / bydliště, IČ, DIČ);
b) přesné označení druhu objednávaného zboží; a
c) množství objednávaného zboží.

2.4 Kupní smlouva mezi Kupujícím a Prodávajícím na základě objednávky Kupujícího je uzavřena okamžikem, kdy Kupujícímu dojde potvrzení objednávky od Prodávajícího. Za přijetí Nabídky se považuje také předání zboží dle objednávky Kupujícího Kupujícímu či prvnímu dopravci k přepravě pro Kupujícího či jiné osobě určené Kupujícím. V případě Nabídky ze strany Prodávajícího je kupní smlouva uzavřena okamžikem, kdy Prodávajícímu dojde přijetí Nabídky od Kupujícího.

2.5 Mlčení nebo nečinnost Smluvní strany, které je Nabídka určena, nejsou samy o sobě přijetím Nabídky. Odpověď Kupujícího k Nabídce Prodávajícího s dodatkem nebo odchylkou není přijetím Nabídky, ani když podstatně nemění podmínky Nabídky Prodávajícího, ale novou Nabídkou ze strany Kupujícího.

2.6 Ustanovení těchto Obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Ujednání odchylná od těchto Obchodních podmínek lze sjednat pouze písemně s řádnými podpisy obou smluvních stran; vylučuje se možnost odchýlit se od těchto Obchodních podmínek jinak než v písemné formě. Tyto Obchodní podmínky mají přednost před obchodními podmínkami Kupujícího, nedohodnou-li se Smluvní strany písemně jinak. Za písemnou formu nebude pro účely tohoto odstavce považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.

2.7 Součástí kupní smlouvy jsou i obchodní zvyklosti zavedené mezi Smluvními stranami, nejsou-li v rozporu s obsahem kupní smlouvy (včetně těchto Obchodních podmínek). Dispozitivní ustanovení zákona mají přednost před obchodními zvyklostmi zachovávanými obecně, anebo v daném odvětví.

2.8 Ústní nebo písemná ujednání či přísliby Smluvních stran učiněné před uzavřením kupní smlouvy a týkající se obchodu podle později uzavřené kupní smlouvy nejsou pro Smluvní strany závazné, pokud nebyly zahrnuty do konečného znění kupní smlouvy. Žádný projev Smluvních stran učiněný při jednání o kupní smlouvě či po uzavření kupní smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními kupní smlouvy a těchto Obchodních podmínek a nezakládá žádný závazek Smluvních stran. Tím není dotčena možnost Smluvních stran změnit kupní smlouvu řádně uzavřeným dodatkem.

2.9 Kupní smlouvu sjednanou v písemné formě (na papíře) lze měnit pouze písemně uzavřenou a řádně podepsanou dohodou Smluvních stran (na papíře). Vylučuje se možnost změnit či doplnit obsah písemně uzavřené kupní smlouvy v jiné než písemné formě. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv. Prodávající může namítnout neplatnost kupní smlouvy a/nebo jejího dodatku z důvodu nedodržení formy kdykoliv, a to i když již bylo započato s plněním.

2.10 Změní-li se po uzavření kupní smlouvy okolnosti do té míry, že se plnění stane pro Prodávajícího obtížnější, zejména v případě zvýšení nákladů Prodávajícího na plnění, má Prodávající právo domáhat se vůči Kupujícímu obnovení jednání o kupní smlouvě, pokud (i) Prodávající změnu nemohl rozumně předpokládat ani vyloučit a (ii) ke změně došlo až po uzavření kupní smlouvy, anebo se Prodávajícímu stala známou až po uzavření kupní smlouvy. Prodávající je v takovém případě oprávněn odložit na přiměřenou dobu plnění. Nedohodnou-li se Smluvní strany v přiměřené době na změně kupní smlouvy, která obnoví rovnováhu práv a povinností Smluvních stran, je Prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

3. KUPNÍ CENA

3.1 Není-li mezi Smluvními stranami dohodnuto jinak, určí se kupní cena zboží dle Ceníku Prodávajícího platného k okamžiku dojití Nabídky. Prodávající má právo kdykoli vydat nový Ceník se změněným obsahem. Prodávající v Ceníku vždy uvede datum počátku platnosti Ceníku, umístí jej a zpřístupní Kupujícímu na svých internetových stránkách. Platností nového Ceníku zaniká platnost Ceníku předcházejícího.

3.2 Smluvní strany se mohou dohodnout, že Prodávající při určení kupní ceny zboží dle Ceníku Prodávajícího poskytne Kupujícímu slevu v dohodnuté výši, pokud Kupující zaplatí celou kupní cenu (i) před dodáním zboží, (ii) v hotovosti proti předání zboží, či (iii) v době splatnosti faktury Prodávajícího. Právo Kupujícího na slevu dle tohoto článku nevznikne, je-li v okamžiku dojití Nabídky či uzavření kupní smlouvy v prodlení se zaplacením jakékoliv peněžité pohledávky Prodávajícího.
.
3.3 Jakákoliv sleva, na kterou Kupujícímu neplyne nárok ze zákona, se Kupujícímu poskytuje vždy pod podmínkou, že kupní cena zboží bude Kupujícím zaplacena řádně a včas. Pokud Kupující tuto podmínku nesplní, je po něm Prodávající oprávněn požadovat dodatečné zaplacení peněžité částky odpovídající poskytnuté slevě, ke které bude připočtena daň z přidané hodnoty v zákonné aktuálně platné výši.

3.4 Kupní cena zboží je stanovena s paritou EXW (Incoterms 2010) sklad Prodávajícího a nezahrnuje, pokud není výslovně dohodnuto jinak, balení a obaly zboží, náklady na naložení zboží na dopravní prostředek, přepravní náklady a pojištění. Ke kupní ceně zboží se připočítává daň z přidané hodnoty v zákonné aktuálně platné výši.

3.5 Změní-li Smluvní strany dohodou kupní smlouvu tak, že bude dodán jiný druh a/nebo větší množství zboží, než bylo původně v kupní smlouvě sjednáno, aniž by byla dohodnuta kupní cena tohoto zboží, je Prodávající oprávněn za zboží dodané nad rámec původně sjednaného požadovat zaplacení kupní ceny dle Ceníku platného k okamžiku změny kupní smlouvy. Kupujícímu nevznikne právo na slevu z kupní ceny nově dodávaného zboží dohodnutou dle článku 3.2 těchto Obchodních podmínek, je-li v okamžiku předmětné změny kupní smlouvy v prodlení se zaplacením jakékoliv peněžité pohledávky Prodávajícího.

3.6 Dohodnou-li se Smluvní strany, že Prodávající dodá Kupujícímu zboží neuvedené v Ceníku, nebo že zboží uvedené v Ceníku bude Kupujícímu dodáno se změnami oproti provedení či jakosti než má zboží, které Prodávající inzeruje a běžně nabízí, aniž by byla dohodnuta kupní cena tohoto zboží, určí kupní cenu podle svého uvážení Prodávající.

4. PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1 Kupující je povinen zaplatit Prodávajícímu za objednané zboží kupní cenu určenou v souladu s hlavou 3. těchto Obchodních podmínek, a to způsobem dohodnutým s Prodávajícím. Kupní cenu lze zaplatit zejména:
a) před dodáním zboží na bankovní účet Prodávajícího;
b) při odběru zboží v provozovně Prodávajícího v hotovosti či bezhotovostně;
c) na dobírku, tj. při převzetí zboží od dopravce v místě dodání;
d) po dodání zboží na základě faktury vystavené Prodávajícím.

4.2 Není-li dohodnuto jinak, je Kupující povinen zaplatit kupní cenu v době do 14 dnů ode dne vystavení faktury Prodávajícího. Při bezhotovostní platbě je zaplaceno v okamžiku, kdy je částka připsána na bankovní účet Prodávajícího. Platba v hotovosti se považuje za provedenou v okamžiku, kdy Kupující obdrží potvrzení o přijetí platby.

4.3 Faktura musí být Prodávajícím vystavena v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména pak se Zákonem o DPH, a musí obsahovat všechny zákonem stanovené náležitosti. Faktura může být Prodávajícím vystavena v listinné nebo elektronické podobě. Přijetím těchto Obchodních podmínek uděluje Kupující souhlas s možností Prodávajícího vystavit fakturu (daňový doklad) v elektronické podobě ve smyslu § 26 odst. 3 Zákona o DPH. Zároveň se Kupující zavazuje na žádost Prodávajícího sdělit Prodávajícímu e-mailovou adresu, na kterou mu bude faktura v elektronické podobě Prodávajícím zaslána.

4.4 V případě, že faktura vystavená Prodávajícím vykazuje obsahové či formální vady, je Kupující povinen Prodávajícího neprodleně písemně vyzvat k odstranění vad faktury. Prodávající na základě písemné výzvy Kupujícího bez zbytečného odkladu provede opravu vadné faktury. Není-li dohodnuto jinak, doba k zaplacení vyfakturované částky se v takovém případě Kupujícímu prodlužuje o dobu, která uplyne od doručení výzvy k odstranění vady faktury Prodávajícímu do doručení bezvadné faktury či opravného daňového dokladu Kupujícímu. Za písemnou formu bude pro účely tohoto odstavce považována i výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.

4.5 Dostane-li se Kupující do prodlení s placením kupní ceny, je po něm Prodávající oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení. Prodávající je oprávněn požadovat po Kupujícím náhradu škody převyšující smluvní pokutu. V případě, kdy bude smluvní pokuta snížena soudem, zůstává zachováno právo Prodávajícího na náhradu škody ve výši, v jaké škoda převyšuje částku určenou soudem jako přiměřenou, a to bez jakéhokoliv dalšího omezení.

4.6 Dostane-li se Kupující do prodlení se splněním jakéhokoliv peněžitého dluhu vůči Prodávajícímu, je Prodávající oprávněn odepřít Kupujícímu dodání veškerého nedodaného zboží ze všech uzavřených kupních smluv, a to až do skončení prodlení Kupujícího. Trvá-li prodlení Kupujícího s placením kupní ceny déle než 90 dnů, má Prodávající právo od kupní smlouvy odstoupit. Kupující je v takovém případě povinen nahradit Prodávajícímu veškeré náklady spojené s vrácením zboží.

4.7 Má-li Kupující dle kupní smlouvy zaplatit kupní cenu ve splátkách a nebude-li některá ze splátek uhrazena ve sjednaném termínu, stane se zbývající část kupní ceny splatnou dne následujícího po splatnosti nezaplacené splátky, aniž by Prodávající musel právo na vyrovnání celé kupní ceny u Kupujícího uplatnit.

4.8 Platby provedené Kupujícím na účet Prodávajícího před dodáním zboží nejsou závdavkem, jehož zřeknutí se by opravňovalo Kupujícího k odstoupení od kupní smlouvy, ale jsou dílčími platbami k uhrazení celkové kupní ceny.

4.9 Má-li Prodávající vůči Kupujícímu více peněžitých pohledávek a Kupující při svém plnění výslovně (zejména uvedením variabilního symbolu dle faktury) neurčí, na který dluh plní, započte se plnění Kupujícího na dluh určený dle volby Prodávajícího. Pokud je Kupující v okamžiku zaplacení v prodlení se splněním peněžitého dluhu vůči Prodávajícímu, je Prodávající oprávněn započítat plnění Kupujícího na dluh dle své volby bez ohledu na určení Kupujícího, na který dluh plní.

4.10 Kupující není oprávněn jednostranně započíst jakoukoli svoji pohledávku proti pohledávce Prodávajícího vyplývající z kupní smlouvy, z jejího porušení či z dodání zboží na základě neplatné, nebo zrušené kupní smlouvy.

4.11 Nebude-li mezi Smluvními stranami výslovně ujednáno jinak, nemůže Kupující odepřít plnění kupní smlouvy do doby, kdy bude poskytnuto či zajištěno vzájemné plnění Prodávajícího, a to ani v případě, že na straně Prodávajícího nastanou okolnosti předvídané v ust. § 1912 odst. 1 Občanského zákoníku.

4.12 Pro vyloučení pochybností se ujednává, že Kupující nemůže použít směnku ke splnění peněžitého dluhu z uzavřené kupní smlouvy. Tím není dotčena možnost, aby byla pohledávka Prodávajícího z kupní smlouvy zajištěna směnkou.

5. DODACÍ PODMÍNKY

5.1 Prodávající dodá Kupujícímu objednané zboží v době dohodnuté v kupní smlouvě. Není-li
v kupní smlouvě doba k dodání zboží stanovena, určí ji Prodávající a na dotaz sdělí Kupujícímu. Dodržení doby dodání je podmíněno splněním smluvních povinností Kupujícího.

5.2 Povinnost dodat zboží splní Prodávající tím, že zboží Kupujícímu předá nebo zboží Kupujícímu připraví k převzetí a umožní mu s ním nakládat. Stejně tak splní Prodávající povinnost dodat zboží, předá-li zboží k přepravě pro Kupujícího prvnímu dopravci. Není-li mezi Smluvními stranami písemně sjednáno jinak, je Kupující povinen zboží, je-li toto zboží bez vad, od Prodávajícího převzít, a to nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy mu Prodávající umožnil se zbožím nakládat. Není-li mezi Smluvními stranami písemně sjednáno jinak, je základní dodací podmínkou parita EXW (Incoterms 2010), sklad Prodávajícího. Za písemnou formu bude pro účely tohoto odstavce považována i výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.

5.3 Nebezpečí škody na zboží přechází na Kupujícího okamžikem, kdy Kupující zboží od Prodávajícího převezme. Nepřevezme-li Kupující zboží v dohodnuté době, ač mu s ním Prodávající umožnil nakládat, přechází nebezpečí škody na zboží na Kupujícího v okamžiku, kdy se Kupující dostane do prodlení s převzetím zboží. Má-li Prodávající zboží odeslat, přechází nebezpečí škody na zboží na Kupujícího okamžikem, kdy Prodávající předá zboží k přepravě pro Kupujícího prvnímu dopravci. Kupující nebo jím určená osoba má povinnost na žádost Prodávajícího převzetí zboží písemně potvrdit. Písemné potvrzení o převzetí zboží musí obsahovat alespoň (i) určení druhu a množství přejímaného zboží, (ii) datum převzetí zboží a (ii) jméno, příjmení, číslo občanského průkazu (či jiného dokladu totožnosti s uvedením jeho druhu) a podpis přejímající osoby.

5.4 Nebude-li mezi Smluvními stranami písemně ujednáno jinak, jsou dílčí dodávky zboží povoleny. Za písemnou formu bude pro účely tohoto odstavce považována i výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.

5.5 V případě prodlení Prodávajícího s dodáním zboží je Prodávající povinen Kupujícímu sdělit očekávaný náhradní termín dodání zboží. Nedodá-li Prodávající zboží ani v náhradním termínu oznámeném Kupujícímu, je Kupující oprávněn od kupní smlouvy odstoupit po marném uplynutí dodatečné přiměřené lhůty k dodání zboží, kterou Kupující stanoví Prodávajícímu v písemné výzvě doručené Prodávajícímu po uplynutí náhradního termínu dodání zboží oznámeného Prodávajícím. Tato dodatečná lhůta stanovená Kupujícím nesmí být kratší než 14 dnů od doručení výzvy Prodávajícímu. Za písemnou formu nebude pro účely tohoto odstavce považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv. Kupujícímu nenáleží právo na náhradu škody vzniklé v důsledku prodlení Prodávajícího s dodáním zboží, ledaže Kupující prokáže, že škoda byla způsobena Prodávajícím úmyslně či z hrubé nedbalosti.

5.6 Doba k dodání zboží se přiměřeně prodlužuje o dobu, po kterou dodání zboží brání okolnosti na straně Prodávajícího, které nelze v době uzavírání kupní smlouvy předvídat a nejsou Prodávajícím zaviněny (vis maior), zejména pak nedostatek energie či surovin, stávka, výluka, úřední opatření nebo zpoždění či výpadek subdodávek. Trvají-li takové okolnosti déle než 30 dnů, nebo dojde-li k zastavení provozu v podniku Prodávajícího nebo jeho subdodavatelů, nebo k dlouhodobějším výjimečným okolnostem, které jsou mimo vůli Prodávajícího, je Prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

5.7 V případě prodlení Kupujícího se splněním povinnosti řádně a včas převzít dodané zboží po dobu delší než 14 dnů je Prodávající oprávněn bez újmy na ostatních svých eventuálních právech (zejm. právu na náhradu nákladů uskladnění zboží či náhradu způsobené škody) požadovat od Kupujícího zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z kupní ceny nepřevzatého zboží za každý započatý den prodlení. Trvá-li prodlení Kupujícího s převzetím zboží déle než 30 dnů, má Prodávající právo od kupní smlouvy odstoupit.

5.8 Má-li Prodávající dle kupní smlouvy dodat zboží před úplným zaplacením kupní ceny, může dodání zboží odepřít až do té doby, kdy bude celá kupní cena zaplacena, v případě že nastane některá z těchto podmínek: (i) Kupující se dostane do úpadku ve smyslu § 3 odst. 1 Insolvenčního zákona, (ii) vůči Kupujícímu je zahájeno insolvenční řízení, (iii) Kupující vstoupí do likvidace, (iv) nastane jiná skutečnost vzbuzující důvodnou pochybnost o solventnosti Kupujícího, (v) plnění ze strany Kupujícího je ohroženo jinými okolnostmi, které nastaly u Kupujícího a nebyly Prodávajícímu známy v době uzavření kupní smlouvy. Namísto zaplacení kupní ceny před dodáním zboží se může Prodávající spokojit se zajištěním své pohledávky na zaplacení kupní ceny.

5.9 Změní-li Smluvní strany dohodou kupní smlouvu tak, že bude dodán jiný druh a/nebo větší množství zboží, než bylo původně v kupní smlouvě sjednáno, aniž by byla dohodnuta nová doba dodání zboží či výslovně potvrzena doba dodání stanovená pro původní kupní smlouvu, je Prodávající oprávněn prodloužit původně stanovenou dobu dodání zboží o dobu, kterou určí, a na dotaz sdělí novou dobu dodání Kupujícímu.

6. VÝHRADA VLASTNICTVÍ

6.1 Vlastnické právo k veškerému dodanému zboží přechází na Kupujícího až okamžikem úplného zaplacení kupní ceny za toto zboží Prodávajícímu dle uzavřené kupní smlouvy („Výhrada vlastnictví“).

6.2 Kupující je povinen starat se o zboží, na které se vztahuje Výhrada vlastnictví, na vlastní náklady a s péčí řádného hospodáře tak, aby zejména předcházel jeho poškození, znehodnocení, zničení, krádeži nebo ztrátě. Zboží, na které se vztahuje Výhrada vlastnictví, je Kupující povinen skladovat odděleně od ostatního zboží a zřetelně na viditelném místě je označit jako zboží ve vlastnictví Prodávajícího. Kupující je dále povinen řádně vést o zboží, na které se vztahuje Výhrada vlastnictví, průkaznou skladovou evidenci a kdykoliv jí na požádání zpřístupnit Prodávajícímu. Kupující není oprávněn za trvání Výhrady vlastnictví zboží zpracovat, přepracovat, zapracovat do jiné věci, smísit s jinou věcí či jakkoliv jinak měnit jakost či provedení zboží. Kupující nesmí po dobu trvání Výhrady vlastnictví zboží zastavit nebo jinak zatížit právy třetích osob.

6.3 Kupující je oprávněn zboží, na které se vztahuje Výhrada vlastnictví, dále prodat třetí osobě („Další prodej zboží“). Jako protiplnění za Další prodej zboží („Výtěžek“) je Kupující povinen sjednat zaplacení peněžité částky, a to nejméně ve výši kupní ceny, kterou je Kupující povinen zaplatit za zboží Prodávajícímu. Až do úplného zaplacení kupní ceny za zboží Prodávajícímu se Výhrada vlastnictví vztahuje i na Výtěžek a Kupující nesmí Výtěžek do výše dluhu na zaplacení kupní ceny Prodávajícímu použít na jiný účel, než je zaplacení kupní ceny za zboží Prodávajícímu. Kupující je oprávněn dále prodané zboží předat třetí osobě teprve poté, co obdrží platbu na Výtěžek nejméně ve výši dluhu na zaplacení kupní ceny Prodávajícímu. K jiné formě zcizení zboží, než je Další prodej zboží, není Kupující za trvání Výhrady vlastnictví Prodávajícího oprávněn.

6.4 Kupující ztrácí právo Dalšího prodeje zboží, jakmile nastane některá z těchto podmínek: (i) Kupující poruší kteroukoliv ze svých povinností stanovených v článku 6.2 těchto Obchodních podmínek, (ii) Kupující se dostane do prodlení se splněním jakéhokoliv peněžitého dluhu vůči Prodávajícímu, (iii) Kupující se dostane do úpadku ve smyslu § 3 odst. 1 Insolvenčního zákona, (iv) vůči Kupujícímu je zahájeno insolvenční řízení, (v) Kupující vstoupí do likvidace, (vi) nastane jiná skutečnost vzbuzující důvodnou pochybnost o solventnosti Kupujícího, (vii) plnění ze strany Kupujícího je ohroženo jinými okolnostmi,které nastaly u Kupujícího a nebyly Prodávajícímu známy v době uzavření kupní smlouvy. Ztratí-li Kupující právo Dalšího prodeje zboží, je povinen neprodleně uvědomit o této skutečnosti Prodávajícího a vrátit zboží zpět Prodávajícímu, a to způsobem, v době a v místě určeném Prodávajícím. Prodávající je za tímto účelem oprávněn vstoupit do kterékoliv provozovny Kupujícího. Veškeré náklady Smluvních stran spojené s vrácením zboží zpět Prodávajícímu jdou k tíži Kupujícího.

7. ZÁRUČNÍ A REKLAMAČNÍ PODMÍNKY

7.1 Prodávající odpovídá Kupujícímu, že dodané zboží při přechodu nebezpečí škody na Kupujícího nemá vady. Odpovědnost Prodávajícího za vady zboží se nevztahuje (i) u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, (ii) u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání a opotřebení, kterou zboží mělo při přechodu nebezpečí škody na Kupujícího a (iii) u zboží, u kterého byly na výslovný požadavek Kupujícího měněny jakost či provedení oproti zboží inzerovanému a běžně nabízenému Prodávajícím, na vady které vznikly v důsledku nestandardního technologického postupu v zájmu zajištění požadavků Kupujícího.

7.2 Zjevné vady v množství, druhu, provedení nebo jakosti zboží je Kupující povinen vytknout Prodávajícímu písemně nejpozději do 8 dnů od převzetí zboží, jinak právo Kupujícího z vadného plnění zanikne. Jedná-li se o skrytou vadu zboží, právo Kupujícího z vadného plnění zanikne, nebyla-li vada písemně oznámena Prodávajícímu bez zbytečného odkladu poté, co jí mohl Kupující při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do 12 měsíců od převzetí zboží. Za písemnou formu bude pro účely tohoto odstavce považována i výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.

7.3 Prokáže-li Kupující, že zboží mělo při přechodu nebezpečí škody na Kupujícího Podstatnou vadu, je Kupující oprávněn požadovat po Prodávajícím odstranění této vady, a to dle volby Prodávajícího buďto opravou zboží, nebo dodáním nového zboží bez vady. Neodstraní-li Prodávající Podstatnou vadu zboží do 30 dnů ode dne, kdy mu byla Kupujícím vytknuta, má Kupující právo požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny zboží nebo od kupní smlouvy odstoupit.

7.4 Prokáže-li Kupující, že zboží mělo při přechodu nebezpečí škody na Kupujícího Nepodstatnou vadu, je Kupující oprávněn požadovat po Prodávajícím odstranění této vady, a to dle volby Prodávajícího buďto opravou zboží, nebo dodáním nového zboží bez vady. Neodstraní-li Prodávající Nepodstatnou vadu zboží do 30 dnů ode dne, kdy mu byla Kupujícím vytknuta, má Kupující právo požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny zboží.

7.5 Prodávající se zavazuje, že zboží bude po dobu 12 měsíců od přechodu nebezpečí škody na Kupujícího způsobilé k použití v souladu s údaji, které jsou uvedeny v návodu nebo v katalogových podkladech („Záruka za jakost“). Záruka za jakost se nevztahuje (i) u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, (ii) na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, (iii) na použité zboží, (iv) u zboží, u kterého byly na výslovný požadavek Kupujícího měněny jakost či provedení oproti zboží inzerovanému a běžně nabízenému Prodávajícím, na vady které vznikly v důsledku nestandardního technologického postupu v zájmu zajištění požadavků Kupujícího nebo (v) na zboží, u kterého to vyplývá z jeho povahy.

7.6 Odpovědnost prodávajícího za vady a Záruka za jakost jsou dále vyloučeny v případě jakýchkoli zásahů do zboží prováděných Kupujícím nebo třetí osobou v rozporu s návodem či katalogovými podklady. Záruka za jakost ani odpovědnost za vady se nevztahují na závady zboží způsobené dopravou, mechanickým poškozením, neodbornou manipulací či montáží a neodvratnou událostí. Kupujícímu nenáleží právo na náhradu nákladů či škod vzniklých v důsledku či v souvislosti s vadami zboží či nedodržením zaručených vlastností zboží, ledaže Kupující prokáže, že škoda byla způsobena Prodávajícím úmyslně či z hrubé nedbalosti.

7.7 Zboží mající charakter vzduchotechnického zařízení musí být po montáži, elektrickém zapojení a spuštění odborně zaregulováno. Protokol o naměřených hodnotách při spuštění a zaregulování systému, včetně kopie revizní zprávy s údaji o jištění, musí být doručen Prodávajícímu k založení. Po dobu provozování takového zboží je nutno provádět pravidelné revize elektrického zařízení ve lhůtách dle ČSN 33 1500, kontroly, údržbu a čištění vzduchotechnického zařízení, včetně kontroly zaregulování potrubní sítě. Kupující je povinen mít revizní a kontrolní protokoly po celou záruční dobu k dispozici, při reklamaci vad zboží či uplatnění práv ze Záruky za jakost je povinen předložit je Prodávajícímu. Nedodržení výše uvedených podmínek má za následek zánik odpovědnosti Prodávajícího za vady zboží a Záruky za jakost.

7.8 Prokáže-li Kupující, že zboží se za trvání Záruky za jakost a při splnění výše uvedených podmínek stalo nezpůsobilým k použití v souladu s údaji, které jsou uvedeny v návodu nebo v katalogových podkladech, je Kupující oprávněn požadovat po Prodávajícím opravu zboží. Prodávající je oprávněn namísto opravy zboží dodat Kupujícímu náhradní zboží. Nedojde-li k opravě zboží nebo k dodání náhradního zboží do 30 dnů ode dne, kdy Kupující uplatnil u Prodávajícího svá práva ze Záruky za jakost, je Kupující oprávněn požadovat místo opravy či dodání náhradního zboží přiměřenou slevu z kupní ceny zboží nebo od kupní smlouvy odstoupit.

7.9 Další práva a povinnosti Smluvních stran související s odpovědností Prodávajícího za vady a poskytováním Záruky za jakost může upravit Reklamační řád Prodávajícího.

8. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

8.1 Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od uzavřené kupní smlouvy pouze v případech, kdy tak stanoví tyto Obchodní podmínky nebo vzájemná písemná dohoda Smluvních stran. Vylučuje se možnost odstoupit od kupní smlouvy z důvodů uvedených v zákoně, pokud je Smluvní strany nepřevzaly do těchto Obchodních podmínek či písemné kupní smlouvy. Za písemnou formu nebude pro účely tohoto odstavce považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.

8.2 Vedle důvodů uvedených na jiných místech těchto Obchodních podmínek je Prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy, jakmile nastane některá z těchto podmínek: (i) Kupující se dostane do úpadku ve smyslu § 3 odst. 1 Insolvenčního zákona, (ii) vůči Kupujícímu je zahájeno insolvenční řízení, (iii) Kupující vstoupí do likvidace, (iv) nastane jiná skutečnost vzbuzující důvodnou pochybnost o solventnosti Kupujícího, (v) plnění ze strany Kupujícího je ohroženo jinými okolnostmi, které nastaly u Kupujícího a nebyly Prodávajícímu známy v době uzavření kupní smlouvy. Odstoupí-li Prodávající od kupní smlouvy z důvodů uvedených v tomto odstavci, je Kupující povinen nahradit mu všechny v souvislosti s tím vzniklé náklady.

8.3 Odstupuje-li Smluvní strana od kupní smlouvy, je povinna tuto skutečnost písemně oznámit druhé Smluvní straně. Účinky odstoupení od kupní smlouvy nastávají okamžikem, kdy je písemné oznámení o odstoupení od kupní smlouvy doručeno druhé Smluvní straně. Za písemnou formu nebude pro účely tohoto odstavce považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.

8.4 Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat Smluvní strany i po odstoupení od smlouvy, zejména ujednání o náhradě nákladů Smluvní strany, která od smlouvy odstoupila, či o způsobu řešení sporů. Byl-li dluh zajištěn, nedotýká se odstoupení od smlouvy ani zajištění.

9. STORNO A ODSTUPNÉ

9.1 Pokud to nevyloučí výslovně některá ze Smluvních stran při uzavírání kupní smlouvy, mají obě Smluvní strany právo zrušit uzavřenou kupní smlouvu zaplacením finanční částky ve stanovené výši („Odstupné“) druhé Smluvní straně. Odstupné činí 20 % z kupní ceny při zaplacení Odstupného nejpozději následující pracovní den po uzavření kupní smlouvy a 50 % z kupní ceny při zaplacení Odstupného 2. až 14. den po uzavření kupní smlouvy. Po uplynutí 14 dnů ode dne uzavření kupní smlouvy již nelze kupní smlouvu zaplacením Odstupného zrušit. Smluvní strana, která Odstupné platí, má povinnost druhou Smluvní stranu písemně informovat, že kupní smlouvu ruší zaplacením Odstupného. Za písemnou formu bude pro účely tohoto odstavce považována i výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.

9.2 Zrušit kupní smlouvu zaplacením Odstupného nelze, jakmile Prodávající dodá zboží či jeho část Kupujícímu a/nebo pokud Kupující již zaplatil kupní cenu či její část Prodávajícímu.

9.3 Ke zrušení kupní smlouvy dochází okamžikem zaplacení Odstupného.

9.4 Zrušení kupní smlouvy dle tohoto článku má obdobné účinky jako odstoupení od kupní smlouvy. Pro vyloučení pochybností se ujednává, že v případě zrušení kupní smlouvy zaplacením Odstupného nemá žádná ze Smluvních stran právo na náhradu nákladů souvisejících s uzavřením a plněním kupní smlouvy.

10. OBALY

10.1 Náklady na obaly a náklady balení jdou k tíži Kupujícího. Vymíní-li si Kupující určité balení, je povinen je dodat Prodávajícímu v dostatečném předstihu, nebo za něj zaplatit Prodávajícímu cenu, kterou určí dle svého uvážení Prodávající s přihlédnutím k vlastním nákladům a s právem na připočtení přiměřeného zisku.

10.2 Nebude-li výslovně ujednáno jinak, Kupující zaplatí Prodávajícímu také za použití vratných obalů Prodávajícího (palety, bedny, kontejnery na hromadné balení potrubí apod.) poplatek určený Prodávajícím. Kupující je povinen vrátit vratné obaly na vlastní náklady zpět Prodávajícímu v dobrém stavu do 4 týdnů od převzetí zboží. Jiné použité obaly a fixační materiály se vracejí jen v případě, že je to výslovně ujednáno.

11. ŘEŠENÍ SPORŮ

11.1 Smluvní strany se tímto zavazují, že vynaloží veškeré úsilí k urovnání všech sporů vzniklých z kupní smlouvy a/nebo v souvislosti s ní („Spor“) smírnou cestou.

11.2 Veškeré Spory, které se nepodaří odstranit dohodou Smluvních stran, budou řešeny soudem České republiky, jehož místní příslušnost bude určena dle adresy: Boleslavova 53/15, Praha 4, PSČ 140 00.

12. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

12.1 Kupující je povinen uvádět své údaje správně a pravdivě a bez zbytečného odkladu informovat Prodávajícího o změně svých údajů sdělených Prodávajícímu. Ochrana Osobních údajů Kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována Zákonem o ochraně osobních údajů.

12.2 Kupující souhlasí s tím, aby jeho Osobní údaje v případě Kupujícího – fyzické osoby, případně údaje o Kupujícím – právnické osobě včetně podrobností jeho elektronického kontaktu byly zpracovávány a využívány Prodávajícím za účelem zkvalitnění péče o Kupujícího, realizace práv a povinností z kupní smlouvy, zasílání informací, obchodníkorespondence a obchodních sdělení Kupujícímu
.
12.3 Kupující – fyzická osoba výslovně souhlasí s tím, aby Prodávající pořizoval kopie jeho dokladů totožnosti (např. občanský průkaz či cestovní pas) za účelem jednání o smluvním vztahu a plnění kupní smlouvy.

12.4 Osobní údaje v případě Kupujícího – fyzické osoby, případně údaje o Kupujícím – právnické osobě budou zpracovávány po dobu neurčitou v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

12.5 Zpracováním Osobních údajů Kupujícího – fyzické osoby či údajů o Kupujícím – právnické osobě může Prodávající pověřit třetí osobu. Kromě osoby pověřené zpracováním údajů a osob dopravujících zboží nebudou tyto údaje Prodávajícím bez předchozího písemného souhlasu Kupujícího předávány třetím osobám. Za písemnou formu bude pro účely tohoto odstavce považována i výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.

12.6 Tento souhlas se zpracováním údajů, udělený zejména v souladu s Občanským zákoníkem, zákonem č. 480/2004 Sb. a v případě Kupujícího – fyzické osoby i v souladu se Zákonem o ochraně osobních údajů, je dobrovolný a Kupující je oprávněn jej kdykoli odvolat. Odvolání souhlasu se zpracováním údajů musí být učiněno písemně. Za písemnou formu nebude pro účely tohoto odstavce považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.

12.7 Kupující potvrzuje, že údaje, které o sobě doposud poskytl Prodávajícímu, jsou přesné, a že byl poučen o tom, že veškeré údaje jsou poskytovány dobrovolně.

12.8 Pokud Kupující písemně požádá Prodávajícího, má právo na poskytnutí informace o Osobních údajích o něm zpracovávaných. V takovém případě je Kupující povinen uhradit Prodávajícímu náklady nutné na poskytnutí informace. Za písemnou formu nebude pro účely tohoto odstavce považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.

12.9 Kupující je oprávněn požádat Prodávajícího o opravu, zjistí-li, že Prodávajícím zpracovávané údaje neodpovídají skutečnosti. Pokud Kupující zjistí nebo se domnívá, že Prodávající provádí zpracování jeho Osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Kupujícího nebo v rozporu s právními předpisy, je oprávněn požadovat po Prodávajícím vysvětlení, případně je oprávněn požadovat, aby Prodávající odstranil takto vzniklý závadný stav.

13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

13.1 Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak Smluvní strany sjednávají, že jejich vztah se řídí českým právem s tím, že se vylučuje použití Vídeňské úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží.

13.2 Veškerá práva a pohledávky Prodávajícího za Kupujícím vyplývající z kupní smlouvy, z jejího porušení či z bezdůvodného obohacení Kupujícího v případě neplatnosti, nicotnosti či zrušení kupní smlouvy se promlčují ve lhůtě 10 let ode dne, kdy právo mohlo být Prodávajícím uplatněno poprvé.

13.3 Není-li v těchto Obchodních podmínkách výslovně stanoveno jinak, nebo si tak Smluvní strany písemně neujednají, nepovažuje se žádný závazek Smluvních stran vyplývající z kupní smlouvy za fixní závazek ve smyslu § 1980 odst. 1 Občanského zákoníku. Za písemnou formu nebude pro účely tohoto odstavce považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.

13.4 Kupující přebírá podle § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku nebezpečí změny okolností.

13.5 Pouze s předchozím písemným souhlasem Prodávajícího je Kupující oprávněn (i) postoupit kupní smlouvu či pohledávku vzniklou z kupní smlouvy nebo (ii) zřídit zástavní právo k pohledávce vzniklé z kupní smlouvy či (iii) převést práva vzniklá z kupní smlouvy smlouvou o zajišťovacím převodu práva. Pro případ postoupení kupní smlouvy si Smluvní strany ujednaly, že postoupená Smluvní strana nemůže odmítnout osvobození postupitele za žádných okolností. Kupující je oprávněn zřídit zástavní právo ke kupovanému zboží či jinak zatížit zboží právy třetích osob teprve po úplném zaplacení kupní ceny a nabytí vlastnického práva ke zboží Kupujícím. Tím není dotčeno ujednání oDalším prodeji zboží dle článku 6.3 těchto Obchodních podmínek. Za písemnou formu nebude pro účely tohoto odstavce považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.

13.6 K započtení jsou způsobilé i nejisté, neurčité a/nebo nesplatné pohledávky Prodávajícího vůči Kupujícímu. Prohlášení o započtení vzájemných pohledávek je Prodávající povinen učinit písemně. Při započtení nesplatné pohledávky Prodávajícího zaniknou započítávané vzájemné pohledávky Smluvních stran v okamžiku dojití prohlášení o započtení Kupujícímu. Za písemnou formu nebude pro účely tohoto odstavce považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.

13.7 Ukáže-li se některé z ustanovení kupní smlouvy nicotným a týká-li se důvod nicotnosti jen takové části kupní smlouvy, kterou lze od jejího ostatního obsahu oddělit, je nicotnou jen tato část, lze-li předpokládat, že by k uzavření kupní smlouvy došlo i bez nicotné části, pokud by Smluvní strany rozpoznaly nicotnost včas.

13.8 Smluvní strany vylučují aplikaci následujících ustanovení Občanského zákoníku
na kupní smlouvu: §§ 1757 odst. 2 a odst. 3, 1799, 1800, 1805 odst. 2, 1950,
1977–1979, 2002, 2003, 2119 odst. 1, 2133.

13.9 Kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito Obchodními podmínkami a výslovně přijímá všechna jejich ustanovení.

13.10 Tyto Obchodní podmínky jsou účinné a použijí se na všechny kupní smlouvy uzavřené mezi Smluvními stranami od 1. listopadu 2014. Ve vztahu ke kupním smlouvám uzavřeným ode dne účinnosti nahrazují tyto Obchodní podmínky veškeré předchozí obchodní podmínky upravující prodej zboží Prodávajícím či jakékoliv rámcové kupní smlouvy uzavřené mezi Smluvními stranami, které nabyly účinnost před 1. listopadem 2014. Na závazky z kupních smluv uzavřených do 31. října 2014 tyto Obchodní podmínky nedopadají.