Česky

Záruční podmínky

Nezaručujeme vhodnost použití ventilátorů pro zvláštní účely, určení vhodnosti je plně v kompetenci zákazníka  a projektanta. Záruka na ventilátory je 2 roky od prodeje zboží. Pokud byla smlouva uzavřena při použití prostředků komunikace na dálku, má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit do 14 dnů od převzetí plnění. Záruka platí pouze v případě dodržení všech pokynů pro montáž a údržbu, včetně provedení ochrany motoru. Záruka se vztahuje na výrobní vady, vady materiálu nebo závady funkce přístroje.

Záruka se nevztahuje na vady vzniklé:
• nevhodným použitím a projektem
• nesprávnou manipulací (nevztahuje se na mechanické poškození)
• při dopravě (náhradu za poškození vzniklé při dopravě je nutno uplatňovat u přepravce)
• chybnou montáží, nesprávným elektrickým zapojením nebo jištěním
• nesprávnou obsluhou
• neodborným zásahem do přístroje, demontáží přístroje
• použitím v  nevhodných podmínkách nebo nevhodným způsobem
• opotřebením způsobeným běžným používáním
• zásahem třetí osoby
• vlivem živelní pohromy

Při uplatnění záruky je nutno předložit reklamační protokol, který obsahuje:
• údaje o reklamující firmě
• datum a číslo prodejního dokladu
• přesnou specifikaci závady
• schema zapojení a údaje o jištění
• hodnoty naměřené při spuštění zařízení:
   – napětí
   – proudu
   – diference statického tlaku
   – průtoku vzduchu
   – teploty vzduchu

Záruční oprava se provádí zásadně na základě rozhodnutí firmy Univent CZ s.r.o. v servisu firmy. Způsob odstranění závady je výhradně na rozhodnutí servisu firmy Univent CZ s.r.o. Reklamující strana obdrží písemné vyjádření o výsledku reklamace. V případě neoprávněné reklamace hradí veškeré náklady na její provedení reklamující strana.
Zařízení musí být namontováno odbornou montážní vzduchotechnickou firmou a elektrické zapojení musí být provedeno odbornou elektrotechnickou firmou. Na zařízení musí být provedena výchozí revize elektro dle ČSN 33 1500. Zařízení musí být odborně zaregulováno. Při spuštění zařízení je nutno změřit výše uvedené hodnoty a o měření pořídit záznam, potvrzený firmou uvádějící zařízení do provozu, který je nutno spolu se záznamem výchozí revize s údaji o jištění motorů předložit při případné reklamaci.
Po dobu provozování je nutno provádět pravidelné revize elektrického zařízení ve lhůtách dle ČSN 33 1500 a kontroly, údržbu a čištění vzduchotechnického zařízení, včetně kontroly zaregulování potrubní sítě (pracovní bod soustavy musí ležet v povolené oblasti pracovní charakteristiky ventilátoru a proud ventilátoru nesmí překročit jmenovitou hodnotu).