Česky

Paralelní chod ventilátorů

V některých aplikacích, například pro garážové větrání, jsou ventilátory  navrhovány v paralelním spojení. Uvedené řešení umožňuje provozovat při nízkých požadavcích na výměnu vzduchu jenom jeden ventilátor, při sepnutí čidel kvality vzduchu sepnout druhý ventilátor a zvýšit průtok. Uvedené řešení má několik důležitých podmínek, jejichž nedodržení vede k nedosažení požadovaných parametrů zařízení, v horších případech i ke zničení ventilátorů.

Stejné výkonové charakteristiky jsou podmínkou pro dosažení maximálního průtoku a účinnosti v oblasti maximálních průtoků.

Pracovní bod musí ležet v oblasti blízké maximálnímu průtoku ventilátorů (kde zařízení pracuje s dobrou účinností). Pracovní bod musí být perfektně znám a jeho poloha musí zohledňovat veškeré možné nepříznivé provozní stavy, jako například nárůst odporů u zanešených filtračních komor, provozní změny délek sítě a pod.  

Pracovní bod blízko bodu odtržení proudu vzduchu (zakázaná oblast) vede k fluktuaci pracovního bodu, silným vibracím a zničení oběžného kola. Minimální dopoučená tlaková rezerva je 15% pod bodem odtržení proudu vzduchu.

Jednotlivé paralelní větve je třeba navrhnout maximální možné a zároveň shodné délky (odpory musí být shodné). Rozmístění odporů musí být v paralelních větvích  co největší (minimálně 40% celkového odporu) a ve společných větvích co nejmenší.

Rozděllení a spojení potrubí musí být provedeno tak, aby se proudy minimálně ovlivňovaly.  Připojení paralelních ventilátorů přes klapky přímo na společné potrubí velké dimenze klade extrémní nároky na těsnost klapek, na jejich regulaci a spouštění ventilátorů.

Ventilátory musí být odděleny těsnými klapkami
, jinak dojde díky "falešnému tahu" k roztočení oběžného kola odpojeného ventilátoru v opačném směru a při jeho připojení čidlem na síť k jeho destrukci.

Ventilátory musí být vybaveny vhodným ovládáním 
se soft rozběhem a se správně navrženým ovládáním otevírání klapek (při rozběhu ventilátoru do uzavřené klapky pracuje ventilátor v nestabilní nepovolené oblasti). Ovládací obvody musí vždy hlídat  situaci, kdy by došlo vlivem nevhodného provozování k roztočení odpojeného ventilátoru v opačném směru (ventilátor může být roztočen zkratovým průtokem z provozovaného ventilátoru, gravitačním průtokem ve vzduchovodu a pod.). V takových  případech je nutno ovládacími obvody zajistit bezpečné zabrždění ventilátorů a jejich opětovný rozběh.

Snímač chvění ventilátoru doporučujeme použít v případech důležitých instalací jako preventivní diagnostické opatření. Snímač chvění může pomoci zjistit poruchu ložisek, provoz ventilátorů v zakázané oblasti nebo nevhodném pracovním bodě a podobně.  

Podrobnosti k návrhu paraleního chodu  ventilátorů lze nalézt ve skriptech (ČVUT FS), odborné monografii Ventilátory / Ing. J. Čermák CSc. 1974, případně v jiných odborných publikacích.
Na ventilátory zničené za shora uvedených okolností neposkytujeme žádnou záruku.