Česky

Kondenzace vody ve ventilátorech a zařízení

Kondenzace vody ve ventilátorech a zařízení

V některých případech může při nevhodné montáži ventilátorů dojít k tomu, že do ventilátorů stéká kondenzovaná voda, případně se ve ventilátoru přímo hromadí. Takový stav samozřejmě může ohrozit funkci ventilátoru, případně může dojít přímo ke zničení ventilátoru.

Koupelny
Při montáži ventilátorů v koupelnách je nutno dbát na na to, aby ventilátory nebyly v rozporu s jejich krytím montovány v nepovolených zónách,  ve  sprchových koutech, v dosahu z vany a aby byly dodrženy odstupy dle normy. Zároveň se snažíme ventilátory namontovat tak, aby přes ně nemohl stékat kondenzát, který vzniká při ochlazení velmi teplého vzduchu s vysokou vlhkostí. Ze zkušenosti víme, že kondenzátu mohou být podle provozních podmínek litry (příklad: ventilátor odvětrá 100 m3/hodinu, 1m3 vzduchu obsahuje 45g vody, při ochlazení vzduchu  v potrubí pod teplotu rosného bodu vykondenzuje cca 4,5 litru vody za hodinu). Malé axiální ventilátory je vhodné montovat s osou vodorovně, pokud je odvětrání jen přes stěnu a potrubí vyspádovat směrem od ventilátoru. Pokud je ventilátor připojen na svislé potrubí, je nutno v nejnižším místě potrubí nainstalovat odvod kondenzátu s pachovým sifonem, nebo výpusť kondenzátu, tak, aby kondenzát neprotékal ventilátorem. Stejné pravidlo platí při použití potrubních ventilátorů s talířovým ventilem. Umístění ventilátoru nebo talířového ventilu volíme s ohledem na požadavek provětrání místnosti, to je na opačné straně místnosti od přívodu vzduchu (místo přívodu je obvykle spára pod dveřmi)  a  ne nad zdrojem vývinu páry.

Obytné prostory 
U obytných prostor platí v menší míře  to samé jako u koupelen, jen s tím rozdílem, že v kuchyňkách a ložnicích  relativní vlhkost nedosahuje hodnot koupelen.

Komerční objekty 
V těchto případech se používají obdobná opatření jako v předchozích případech. U průmyslových axiálních ventilátorů  doporučujeme důsledně používat dle potřeby provedení s oběžným kolem A/B tak, aby byl motor vždy směrem dolů a kondenzát se nehromadil v náboji oběžného kola, protože v tom případě by byl motor s ložisky ponořen ve vodě. V nutných případech je nutno v náboji oběžného kola otevřít otvory pro odvod kondenzátu. Stejná opatření platí pro axiální ventilátory s vnějším rotorem.

Vzduchovody spojené s ventilátory
musí být v místech průchodu chladnými prostorami, kde hrozí vznik kondenzátu, velmi dobře izolovány (jedná se zeména o průchody větranými půdami, světlíky, venkovními prostorami a pod.). V horizontálních vzduchovodech je nutno v nejnižím místě instalovat odvod kondenzátu tak, aby nemohl vtéci do ventilátoru. Ve vertikálních vzduchovodech je nutno instalovat odvod kondenzátu tak, aby nemohl vtéci do ventilátoru a protéci do místností. U vertikálních stoupacích vedení se obvykle instaluje odvod kondenzátu v nejnižším místě vedení a v místě pod vznikem kondenzátu (pod půdou a pod.). Odvod kondenzátu je nejlépe provést s pachovým sifonem do dešťového svodu. Odvod do kanalizačních vedení nelze doporučit, protože nelze zajistit těsnost sifonů  při jejich vyschnutí. 

Chladiče, výparníky a rekuperátory,
spojené s ventilátory a vzduchovody, jsou zařízení, ve kterých za provozu vzniká kondenzát. Tato zařízení jsou opatřena hrdly pro odvod kondenzátu, kterými se připojují přes pachové sifony nejlépe k dešťovým svodům. Odvod do kanalizačních vedení nelze doporučit, protože nelze zajistit těsnost sifonů  při jejich vyschnutí. Pokud je taková instalace nezbytná, je nutno vyschnutí sifonů kontrolovat. Zároveň je nutno dodržet průřezy přípojek pro odvod kondenzátu a dostatečnou výšku vodního sloupce. Montáž sifonu těsně pod zařízením může způsobit vytékání vody ze zařízení.

Projekční opatření
Již v úrovni odborného návrhu zařízení je třeba učinit taková opatření, aby kondenzát nevznikal v místech, kde může dojít k poškození zařízení a staveb. Zařízení je nutno navrhnut tak, aby byl kondenzát jímán a odvedem v k tomu vyhrazených místech a kontrolovaným způsobem.

Pro zjištění minimálního bezpečného rozdílu hladin v sifonu lze postupovat tak, že se vezme celkový tlak ventilátoru Pt v mm vodního sloupce, tato hodnota se zvýší o cca 50 %. Takto získaná hodnota představuje praktickou doporučenou hodnotu výšky vodního sloupce v sifonu, aby nemohlo dojít k překonání pachového uzávěru vyfouknutím přetlakem nebo vysáním podtlakem ventilátoru.