Česky

Životnost ložisek ventilátorů

Časté otázky zákazníků se týkají životnosti ložisek ventilátorů, případně jejich servisních intervalů. Je zjištěno, že 50% všech havárií elektromotorů je způsobeno poruchou ložisek.

Otázku životnosti lze zodpovědět ve všech případech pouze orientačně, protože na životnost ložisek má vliv řada faktorů. Jedná se o otáčky motoru respektive počet pólů, polohu osy motoru, počet spouštění versus trvalý chod, regulace otáček frekvenčními měniči nebo fázovými regulátory napětí, teplota ložisek, přídavná axiální zatížení ve směru osy motoru způsobená změnou průtoku ventilátoru nebo polohou atd. Obecně platí v ideálních případech následující orientační hodnoty.

Kluzná ložiska mají v ideálním případě životnost 20 000 až 24 000 hodin.

Kuličková ložiska mají v ideálním případě životnost  30 000          až 40 000 hodin. 

Faktory zkracující životnost
vysoké otáčky motoru (např. změna ze 6 na 2 póly může znamenat změnu z 40 000 na 20 000 hodin)

vertikální montáž motoru, resp. jeho osy (např. horizontální montáž axiálních ventilátorů)

extrémní změny teploty ložisek nebo překročení povolené teploty

kondenzace vody v zařízení, ke které může například docházet u odvodních ventilátorů montovaných do plášťů budov 

velké změny průtoku v čase u axiálních ventilátorů nebo obecně ve ventilačních systémech s proměnným průtokem vzduchu (nejhorší je situace u VAV systémů s 3fázovými motory a frekvenčními měniči, regulujícími podle jiných veličin, jako je průtok, teplota, tlak apod., podle údajů výrobců došlo v některých případech ke snížení životnosti až o 70%

axiální přetížení ložisek   které může nastat při vertikální montáži motorů a ventilátorů, současně s pracovním bodem v oblasti maximálního průtoku nebo rychlými časovými změnnami průtoku

nesprávné napnutí řemenů ,  jak málo, tak i více napjaté

použití fázových regulátorů, které mohou vyvolávat vysokofrekvenční vibrace v magnetických obvodech, které se přenesou do ložisek

použití frekvenčních měničů   u třífázových motorů bez elektricky izolovaných ložisek, způsobuje mikroerozi povrchu kuliček a kluzných cest, degradaci maziva a jeho vyschnutí (jev je způsoben mikro výboji v ložiscích, způsobených krátkým časem vypnutí triaků a nenulovým součtem napětí ve spínaném třífázovém systému, jev lze odhalit osciloskopem připojeným mezi hřídel a uzemňovací bod, podrobnosti naleznete v dokumentaci výrobců ložisek)

vibrace systému způsobené nevyvážením oběžných kol, například díky nečistotám, provozem ventilátoru mimo pracovní oblast, chybným pracovním bodem u paralelního chodu ventilátorů a podobně

Zkrácení životnosti v je těchto případech možné odhadnout jen velmi hrubě, v každém případě doporučujeme provádět v souladu s provozním řádem budovy periodické kontroly ložisek stejně tak, jako periodické revize elektroinstalace, resp. připojení, zaregulování a čištění ventilátorů.