Česky

REKLAMAČNÍ FORMULÁŘ

Pro zavedení do systému reklamací vyplňte reklamační formulář. Podbarvená pole jsou povinná.

Reklamace může být přijata do evidence k posouzení (následně uznána/neuznána) pouze a výlučně až po předložení úplně vyplněného reklamačního formuláře, dokladu o zakoupení zboží a dodacího listu. Oprávněný pracovník společnosti UNIVENT CZ s.r.o. nebo jiná osoba určená společností UNIVENT CZ s.r.o. provede posouzení reklamace a rozhodne o uznání, nebo zamítnutí reklamace. Oprávněný pracovník společnosti UNIVENT CZ s.r.o. následně stanoví způsob vyřízení reklamace (oprava v dílně/oprava na místě instalace/výměna výrobku apod.). Rozhodnutí o způsobu opravy je výlučně na oprávněném pracovníkovi společnosti UNIVENT CZ s.r.o.

POVINNÉ ÚDAJE K REKLAMACI:

(bez vyplnění všech požadovaných údajů nelze formulář odeslat)

Osoba (název společnosti) uplatňující reklamaci:
Kupující
(společnost či osoba uvedená na faktuře):
Kontaktní osoba
(statutární orgán, zmocněná osoba):
Telefon:
E-mail:
Předmět reklamace
(uveďte zařízení, typ a výrobní číslo):
Číslo faktury:
Číslo dodacího listu:
Odborný, technický a vyčerpávající popis vzniku závady a její projevy:
Zde vložte přílohy dokladující nákup reklamovaného předmětu a správnost elektrického zapojení dle návodu:
Maximální velikost příloh celkem je 8MB (povolené formáty: pdf, jpg)
Faktura / doklad o zaplacení (vložte přílohou):
Dodací list:
Fotodokumentace zapojeného přístroje a elektrického zapojení:
Důležité upozornění: Zákazník je povinen předložit reklamované zboží vyčištěné, zbavené všech nečistot a hygienicky nezávadné. Společnost UNIVENT CZ s.r.o. je oprávněna odmítnout převzít k reklamačnímu řízení zboží, které nebude splňovat zásady obecné hygieny v souladu se zákonem č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví.
ZBOŽÍ BUDE PŘEDÁNO K REKLAMACI / SERVISNÍMU ZÁSAHU (zaškrtněte způsob):
   
 
 
Prohlašuji, že mnou uvedené údaje a informace jsou pravdivé a nezkreslené.
Svým podpisem / odesláním stvrzuji, že souhlasím se zněním výše uvedených podmínek a seznámil jsem se s Reklamačním řádem, Všeobecnými obchodními podmínkami a s aktuálním Sazebníkem servisních prací společnosti UNIVENT CZ s.r.o.
V (místo):
Dne (datum):
Jméno a příjmení:
 
Jaký je dnes den (číslicí):